Comité d'Ètica de la Investigació de l'Hospital de Alcoi (CEI)

Presentació

El CEI és l’encarregat d’avaluar l’adequació metodològica, ètica i jurídica de les investigacions que es duguen a terme als centres del Departament de Salut d’Alcoi.

El CEI no està acreditat per a emetre dictàmens sobre estudis clínics amb medicaments o amb productes sanitaris, els quals són competència dels Comités d’Ètica de la Investigació amb medicaments (CEIm). Des d’aquest enllaç s’accedeix al directori dels CEIm acreditats, publicat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS).

Per tant, tots els projectes d’investigació que no es referisquen a medicaments o a productes sanitaris s’han de sotmetre a la consideració del CEI.

Membres:

Càrrec CEI

Cognoms

Nom

Especialitat

President

Fenollar Iváñez

Francisco Miguel

Psiquiatria

Vicepresident

Barbeito Gadea

J. Enrique

Reumatologia

Cap de la Secretaria Tècnica

Oltra Ferrando

Amparo

Oncologia mèdica

Vocals

Belinchón García

Jesús

Llicenciat en Dret (profesional alié a les institucions sanitaries)

Cuenca Calabuig

Concepción

Comare

García Abad

Juan José

Llicenciat en Dret (expert en protecció de dades)

García del Busto Enguer

Natalia

Farmàcia hospitalària

Iriarte Moncho

M. Elena

Oncologia mèdica

Jover Pinillos

José Luis

Anestèsia i Reanimació

López Casanova

Pablo

Infermeria

Moltó Linares

Júlia

Llicenciada en Dret

Palomar Abril

Vicent

Oncologia mèdica

Pérez Pérez

Héctor

Psicologia clínica

Santos Alarcón

Sergio

Dermatologia

Sanz García

Francisco Javier

Medicina familiar y comunitària

Soler Portman

Carlos

Medicina interna

Villagrasa Soler

Federico

Medicina preventiva y salut pública

Secretària

Úbeda Santonja

Lucía

Funció administrativa

Contacte:

Lucía Úbeda Santonja
Secretària administrativa del CEI
Telèfon: 965 537015
Correu electrònic: ubeda_luc@gva.es

Procediments normalitzats de treball (PNT):

PROCEDIMENTS NORMALITZATS DE TREBALL DEL COMITÉ DE ÈTICA DE LA INVESTIGACIÓN DE L'HOSPITAL DE ALCOI (CEI)

ANNEX I: Declaració d'Hèlsinki.
ANNEX II: Conveni d'Oviedo.
ANNEX III: Conveni prohibició clonació d'éssers humans
ANNEX IV: Informe Belmont.
ANNEX V: Codi de Nuremberg.
ANNEX VI: Reglament general de protecció de dades (RGPD).
ANNEX VII: Llei orgànica protecció de dades (LOPD).
ANNEX VIII: Llei d'investigació biomèdica.
ANNEX IX: Instrucció 07/2019 Conselleria.
ANNEX X: LLei bàsica reguladora de l'autonomia del pacient.
ANNEX XI: Llei valenciana de salut.
ANNEX XII: Convenció sobre els drets del xiquet.
ANNEX XIII: Llei orgànica de protecció jurídica del menor.
ANNEX XIV: Llei valenciana de drets i garanties de la infància i l'adolescència.
ANNEX XV: Convenció sobre drets de las persones amb discapacitat.
ANNEX XVI: Llei exercici capacitat jurídica persones amb discapacitat.
ANNEX XVII: Llei orgànica per a la igualtat efectiva.
ANNEX XVIII: Llei valenciana per a la igualtat.
ANNEX XIX: Llei integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació.
ANNEX XX: Regulació òrgans col·legiats administracions públiques.
ANNEX XXI: Llei del procedimient administratiu comú.
ANNEX XXII: Resolució acreditació CEI.

Impresos:

2022 10 26 COMPROMISOS DE LOS INVESTIGADORES COLABORADORES PNT 08
2022 10 26 COMPROMISOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL EN LA INVESTIGACIÓN PNT 08
2022 10 26 FORMULARIO DE SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PNT 08
2022 10 26 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PNT 09
2022 10 27 AUTORIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN PARA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO PNT 08
2022 10 27 AUTORIZACIÓN DEL JEFE-A DE SERVICIO PARA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO PNT 08
2023 02 17 DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL CEI desfavorable PNT 10
2023 02 17 DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL CEI EN ENMIENDA A PROTOCOLO desfavorable PNT 10
2023 02 17 DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL CEI EN ENMIENDA A PROTOCOLO favorable PNT 10
2023 02 17 DICTAMEN DE EVALUACIÓN DEL CEI favorable PNT 10

Reunions programades:

 Dimecres 25-01-2023 (13 h primera convocatòria; 13.30 h segona convocatòria).

 Dimecres 22-02-2023 (13 h primera convocatòria; 13.30 h segona convocatòria).

 Dimecres 29-03-2023 (13 h primera convocatòria; 13.30 h segona convocatòria).

 Dimecres 31-05-2023 (13 h primera convocatòria; 13.30 h segona convocatòria).

 Dimecres 28-06-2023 (13 h primera convocatòria; 13.30 h segona convocatòria).

 Dimecres 27-09-2023 (13 h primera convocatòria; 13.30 h segona convocatòria).

 Dimecres 25-10-2023 (13 h primera convocatòria; 13.30 h segona convocatòria).

 Dimecres 29-11-2023 (13 h primera convocatòria; 13.30 h segona convocatòria).