Secci� de Medicina Interna

Cartera de Serveis

Consentiments informats (CI)

CI Paracentesi
CI Punci� Lumbar
CI Toracocentesi
CI Via Central

Mem�ries d'activitat

Mem�ria d'activitat any 2008
Mem�ria d'activitat any 2007

Guia del Resident de Medicina Familiar i Comunit�ria del Departamend'Alcoi - Curs 2009-2010

Publicacions cient�fiques

Desembre 2010: Utilidad del �ndice tobillo/brazo en un paciente aparentemente normotenso con lumbociatalgia cr�nica y disfunci�n er�ctil
Novembre 2010: Encefalopat�a aguda y s�ndrome mononucle�sico tras instauraci�n de quimioprofilaxis antituberculosa
Juny 2010: Evoluci�n temporal de la afectaci�n renal en una serie necr�psica de pacientes VIH de las eras pre y TARGA
Maig 2010: Complicaciones inmediatas derivadas del tratamiento antihipertensivo. A prop�sito de los estudios MEDIDA y HYVET
Maig 2010: Hipertensi�n arterial como marcador precoz de actividad de formas graves de S�ndrome de Cushing

Cursos, reunions, congresos i doc�ncia

Tuberculosi en situacions especials (9/11/2010)
Factors predisponents en el desenvolupament de la HTA: Obesitat (1/3/2011)
Quan sospitar Enfermetat de Gaucher: visi� del metge internista (5/3/2011)
Taller d'insulina per a Infermeria
Impacte del control dels diferents factors de risc en Patologia Cerebrovascular (8-9/06/2012)
Projecte DEMAND: DEbats per al MANeig del pacient Diab�tic (28/06/2012)
Enfermetat tromboemb�lica venosa: profilaxi i tractament (12/07/2012)
Enfermetat tromboemb�lica venosa: diagn�stic diferencial (12/07/2012)
Guia cl�nica per al maneig de la s�psia (Set. 2012)
Bemiparina (Hibor�) en la Enfermetat Tromb�tica Venosa (16/10/2012)
Atenció integral al pacient anci� i pluripatol�gic (Desembre-2012)
Bar� amb infeccions recurrents, diarrea cr�nica i desnutrici� severa (Maig-2014)