Servei d�Urg�ncies

Novetats

Pl�nols Urg�ncies

Imatges del SUH

Informació a usuaris

Urg�ncia m�dica
Full informatiu

Organigrama del Servei d'Urg�ncies

Cartera de serveis

Mapa de processos

Protocols administratius

Protocols m�dics

Actuaci� en l'accident vascular cerebral agut
Actuaci� en el pacient politraumatitzat
Actuaci� davant l�exacerbaci� de l�EPOC
Actuaci� davant la insufici�ncia card�aca
Actuaci� davant les intoxicacions agudes
Actuaci� davant el shock
Actuaci� per a la profilaxi de la malaltia tromboemb�lica venosa
Actuaci� davant els pacients amb cremades
Actuaci� davant la trombosi venosa profunda
Actuaci� davant l�hemorragia digestiva alta
Actuaci� davant la infecci� del tracte urinari
Actuaci� davant la fibrilaci� auricular
Actuaci� davant la s�ndrome coron�ria aguda
Actuaci� davant la pneum�nia adquirida a la comunitat
RCP adult
Pediatria
Tractament de la cetoacidosi diab�tica
Tractament de la hipogluc�mia
Tractament de la descompensaci� hiperosmolar
Transport interhospitalari

Protocols d'infermeria

Protocol d�infermeria d�actuaci� en el pacient cr�tic
Protocol d�infermeria d�actuaci� inicial davant el politraumatitzat
Protocol d�infermeria d�actuaci� en l�edema agut de pulm�
Protocol d�infermeria per a la transfusi� de sang i hemoderivats
Protocol d�actuaci� davant una reacci� posttransfusional
Protocol d�infermeria d�actuaci� per a l�ingr�s d�un pacient
Protocol d�actuaci� per a la revisi� del carro de parades de la sala d�observaci�
Protocol d�actuaci� de les Auxiliars d�Infermeria en Urg�ncies

Pol�tica de qualitat

Norma ISO 9001-2000