Comité de Bioètica Assistencial


 

La creació dels Comités de Bioètica Assistencial dels departaments de salut, com a òrgans garants dels drets de persones usuàries i pacients del Sistema Valencià de Salut, la impulsa el Decret 130/2016, de 7 d'octubre, del Consell. La regulació dels Comités de Bioètica Assistencial en l'àmbit dels departaments de salut es recull en l'Ordre 8/2016, de 23 de novembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

QUÈ ES EL COMITÉ DE BIOÈTICA ASSISTENCIAL (CBA)?

El Comité de Bioètica Assistencial és un òrgan multidisciplinari de caràcter assessor i consultiu, al servei de professionals, de persones usuàries i de les institucions sanitàries.

La finalitat d'aquest és:

 • Examinar i assessorar en la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgisquen en el desenvolupament de la pràctica assistencial en el Departament de Salut de Alcoi perquè, en tot cas, quede emparada la dignitat de les persones i la qualitat de l'atenció sanitària.
 • Fomentar la difusió de la bioètica entre professionals, pacients i persones usuàries del sistema sanitari públic.

L'àmbit d'actuació del CBA del Departament de Salut d’Alcoi inclou l'Atenció Primària, l'Assistència Especialitzada i la Salut Pública.

Tots els membres del CBA comparteixen el caràcter de voluntarietat i disponibilitat per a acceptar les responsabilitats derivades de la seua pertinença al Comité, així com el compromís de confidencialitat dels assumptes tractats.

El funcionament del CBA està regulat per un elaborat pel mateix Comité.


AUTONOMIA I CONFIDENCIALITAT

El CBA gaudix d'autonomia absoluta en totes les seues actuacions i no depén funcionalment de cap òrgan o comissió institucional. Les funcions del CBA són completament independents de les competències que en assumptes d'ètica i /o deontologia corresponen als col·legis professionals dels seus membres. Tots els membres del comité i els experts o col·laboradors ocasionals garantixen la confidencialitat de tota la informació a la qual té accés, preservant així mateix el secret de les deliberacions entre els seus membres.

 

FUNCIONS DEL CBA

 • Vetlar pel respecte a la dignitat de les persones que intervenen en la relació clínica.
 • Protegir i sensibilitzar sobre els drets de pacients, i per la seua especial rellevància, pel que fa al compliment dels requisits ètics de consentiments informats.
 • Analitzar, assessorar i facilitar els processos de decisió clínica en situacions que plantegen conflictes ètics entre els seus intervinents: personal sanitari, institucions i pacients, familiars i persones reunides.
 • Proposar a les institucions protocols d'actuació, especialment per a les situacions que, bé per la seua freqüència o bé pel seu impacte, suposen conflictes ètics.
 • Impulsar la formació i la investigació en bioètica.
 • Fomentar el coneixement dels dilemes d'ordre bioètic entre professionals de la salut i en la societat.
 • Elevar al CBCV aquelles qüestions que, per la seua especial rellevància sanitària o social, o per excedir l'àmbit de competència departamental, requerisquen un estudi més profund i detallat.
 • Aquelles altres funcions que se li siguen assignades pel CBCV.

NO SÓN FUNCIONS DEL CBA

 • Promoure o emparar actuacions jurídiques per a la institució, els professionals o per als usuaris.
 • Emetre judicis sobre l'ètica professional o les conductes dels usuaris.
 • Substituir la responsabilitat de qui ha demanat el seu assessorament.
 • Prendre decisions de caràcter vinculant.
 • Dilucidar en qüestions laborals.
 • Assumir funcions atribuïdes al Comité Ètic d'Investigació amb medicaments o altres comissions ètiques d'investigació.


COMPOSSICIÓ CBA DEPARTAMENT D’ALCOI

CÀRREC

NOM

COGNOMS

ESPECIALITAT

Presidenta Alicia Pascual Garrido Farmacèutica de Atenció Primaria
Vicepresident Juan José Tortajada Soler FE Anestesia i Reanimació
Secretaria Júlia Moltó Linares Tècnica Jurídica
Vocal Francisco Arlandis Félix FE Cirugía
Vocal Rocío Alfaro Ramos Treballadora Social
Vocal Abel  Bordallo Conejero FE UHD
Vocal Esther Brivá Baldó Enfermera Hospital de dia
Vocal Susana Cortés Diaz Enfermera SAIP
Vocal Beatriz Cortés Valls Psicooncóloga SOLC
Vocal Vicente Giner Beltrán Licenciat en Filosofía
Vocal Rosa  Gisbert Catalá  Enfermera AP
Vocal Juan Esteban Guerrero González  FE Atenció Primaria
Vocal Isabel  Herrero Briz FE Psiquiatría
Vocal Noelia López Fernández-Calvillo Enfermera Admisió
Vocal Violeta  Martí Enrique FE Resident Pediatría
Vocal Rosa  Pérez Mateos  FE Medicina Intensiva
Vocal Rosa Maria Revert Gandía Enfermera Cardiología
Vocal Jorge Santonja Sanz Médico Residencia 3ª Edad Mariola
Vocal Alfonso  Serrano Carricondo FE Atenció Primaria 
Vocal Rafael  Verdú Masiá FE UHD

 

 
CONTACTE

Els profesionals sanitaris, pacients, familiars i en general les persones usuàries hauran de remetre el formulari a la secretaria del CBA cbioetica_alcoi@gva.es

 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS D’INTERÉS