Unitat Funcional de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient (UFQASP)

 

DEFINICIÓ

COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

CALENDARI DE REUNIONS

REGLAMENT FUNCIONAMENT INTERN

DOCUMENTS

NORMATIVA LEGAL

 

DEFINICIÓ

La Unitat Funcional de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient és un grup multidisciplinari de professionals del Departament, amb dependència de la Gerència del Departament, encarregat de liderar, coordinar i impulsar la Política de Qualitat i Seguretat del Pacient del Departament de Salut d’Alcoi, i integrar els objectius en matèria de qualitat i seguretat del pacient, definits en la Instrucció 6/2022, en els acords de gestió i en les línies estratègiques de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica, així com potenciar la cultura de qualitat i seguretat entre els usuaris, professionals i pacients del Departament.

 

FUNCIONS

 1.  Assessorar el Consell de Direcció en els objectius de qualitat i seguretat, i impulsar aquelles fórmules organitzatives encaminades a aconseguir una major integració dels recursos que redunden en una millora contínua de la qualitat en els processos assistencials, així com promocionar estratègies de comunicació apropiades que afavorisquen l'assoliment dels objectius de qualitat i seguretat.
 2.  Coordinar i assessorar les comissions, comités i grups de treball existents en matèria de qualitat assistencial i seguretat del pacient, així com impulsar la seua activitat.
 3.  Implementar, el Pla de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient (PCAySP) i donar suport a la gestió de tots els programes inclosos en el citat Pla.
 4.  Fomentar la normalització de l'activitat assistencial mitjançant:  
  •  Revisió i actualització de protocols i procediments de pràctica clínica i administratius que faciliten la continuïtat de l'atenció sanitària.
  •  Promoció i coordinació de bones pràctiques sanitàries que disminuïsquen la variabilitat assistencial.
 5.  Millorar la seguretat de pacients mitjançant actuacions tendents a:  
  •  Identificar els riscos associats a la prestació assistencial.
  •  Potenciar la notificació d'esdeveniments adversos (EA) en la pràctica clínica diària.
 6.   Posar en valor el dret a la informació i consentiment de pacients, segons el que s'estableix per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.  
 7.   Difondre la cultura de la qualitat i seguretat entre els/les professionals.  

 

COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI
RELACIÓ DE COMPONENTS DE LA UFQASP
NOM I CONGNOMS CATEGORIA PROFESSIONAL LLOC DE TREBALL
Begoña Seguí Llinares Infermera COORDINADORA
Rosa Mª Revert Gandía Supervisora infermeria  OH Cardiologia
MªJose Alpuente Ferrer Supervisora infermeria  Àrea Quirúrgica
Núria Crespí Llorens Facultativa especialista Servei Medicina Preventiva
Sara Giménez Giner Farmacèutica Servicio de Farmàcia Hospital
Eduardo Doménech Miró Facultatiu especialista Cap de Servei Servei ORL
Carmen Peña Miralles Facultativa especialista Servei Medicina Interna
Raquel Silvestre Almodóvar Coordinadora infermeria CS Cocentaina
Gemma Cortell Soler FE Medicina Familiar i Comunitaria CS Plaça de Dins Alcoi
Rafael Raso Raso Facultatiu especialista Servei Cardiologia
Amparo Picó Casanova FE Medicina Familiar i Comunitaria CS Onil

 

UNITATS DE REFERÈNCIA

 • Comissions i comités clínics
 • Grups de Millora de la Qualitat
 • Servei Medicina Preventiva
 • SAIP
 • Referents de qualitat: professionals de diferents unitats/serveis i centres, que lideren el Pla de qualitat i seguretat, amb la finalitat de garantir el desenvolupament adequat dels procediments, promoure la cultura de qualitat i seguretat en la seua unitat/servei/centre.

CALENDARI DE REUNIONS

2024
10 GENER 22 MAIG
20 FEBRER 19 JUNY
20 MARÇ 16 OCTUBRE
17 ABRIL 3 DESEMBRE

 

 

REGLAMENT FUNCIONAMENT INTERN

Per a veure el Reglament de Funcionament Intern del Departament d'Alcoi, consulte el següent enllaç Reglament de Funcionament Intern  2022 - 2025

 

DOCUMENTS

En aquest apartat pot consultar tots els documents que des de la UFQASP es vagen generant i siguen d’utilitat per a l’usuari i professionals.

 

NORMATIVA LEGAL