Política de Qualitat i Seguretat del Pacient

 

La Política de Qualitat i Seguretat del Pacient del Departament de Salut d'Alcoi, es concreta en el conjunt d'accions que ens permeten aconseguir el major nivell de Gestió de la Qualitat i Seguretat del Pacient, a partir de la consecució de les metes establides en el Pla de Qualitat Assistencial i Seguretat del Pacient actual. L'àmbit d'aplicació seran tots els centres assistencials del Departament de Salut i els seus professionals.

Els aspectes fonamentals d'aquesta política seran:

 • Generar cultura de Qualitat i Seguretat entre els professionals del departament.
 • Compromís amb l'excel·lència: Establir una cultura en la qual es prioritze la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients en tot moment.
 • Transparència: Fomentar un ambient en el qual es permeta la discussió oberta i honesta sobre els esdeveniments adversos i es prenguen mesures per a previndre'ls en el futur.
 • Compliment dels requisits legals i reglamentaris aplicables, subscrits pel Departament de Salut i els seus centres assistencials.
 • Proporcionar una assistència sanitària d'alta qualitat i centrada en el pacient.
 • Contínua millora de l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat.
 • Treballar en la integració dels diferents nivells assistencials, fomentant la comunicació i l'ús de les noves tecnologies, a fi d'aconseguir una assistència àgil i eficaç.
 • Avaluació contínua de la satisfacció del pacient i la millora de l'experiència d'aquest.
 • Incrementar la satisfacció i motivació dels professionals, a través del seu desenvolupament humà i professional, promovent la seua formació contínua, el treball en equip i el bon ambient de treball.
 • Fomentar una cultura de millora contínua i aprenentatge organitzacional.
 • Utilització de la tecnologia i eines d'última generació per a millorar l'eficiència i eficàcia dels processos.

Aquesta política serà revisada periòdicament amb antelació a l'actualització del Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient que es trobe en vigor. Així mateix, el Departament es compromet a comunicar-la a tots els professionals i usuaris, fent ús dels mecanismes de comunicació existents.

Signat per: José Enrique Barbeito Gadea 
        Gerent del Departament de Salut d'Alcoi el dia:13/03/2023