Missió, visió i valors

La missió, la visió i els valors del nostre Departament constitueixen els elements que defineixen i identifiquen la seua naturalesa, els seus fonaments organitzatius i justifiquen la seua existència.

En conseqüència, el Departament de Salut d'Alcoi està compromés per la seua mateixa naturalesa amb la salut dels ciutadans que habiten en el seu àmbit geogràfic, és a dir, en concordança amb l'OMS s'adreça a aconseguir per a ells un estat de complet benestar físic, mental i social, i no solament l'absència d'afeccions o malalties. Aquesta meta implica també una plena col·laboració i coordinació amb la resta de Departaments de la Comunitat Valenciana, amb els òrgans de la Generalitat Valenciana, amb tot l'Estat i amb les organitzacions que a qualsevol nivell estudien, coordinen i promouen l'efectiva millora de la salut.

La Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat és una llei promulgada el 25 d'abril de 1986 per les Corts Generals en la qual es regulen les accions encaminades a la protecció de la salut establida en l'article 43 de la Constitució espanyola. Aquesta Llei disposa que les Àrees (ara Departaments) de Salut han de ser les peces bàsiques dels Serveis de Salut de les Comunitats Autònomes; àrees organitzades conforme a la indicada concepció integral de la Sanitat, de manera que siga possible oferir des d'aquestes totes les prestacions pròpies del sistema sanitari. Les Àrees es distribueixen, de forma desconcentrada, en demarcacions territorials delimitades, tenint en compte factors de diversa índole, però sobretot, responent a la idea de proximitat dels serveis als usuaris i de gestió descentralitzada i participativa.

Oferir els serveis amb qualitat i eficiència que satisfacen les necessitats sanitàries de la nostra població és la missió fonamental del Departament i així les seues actuacions es dirigeixen amb vista a aconseguir l'objectiu primordial de contribuir a la millora del nivell de salut de la població i satisfer les necessitats i expectatives amb serveis d'excel·lent qualitat.

Volem que els nostres valors s'orienten a aconseguir un Departament de Salut amb estructura, organització i funcionament d'excel·lent qualitat, mitjançant el creixement professional i cientificotècnic, que possibilite un valuós nivell de satisfacció en les persones del nostre àmbit geogràfic que el componen a través de tots els municipis que formen el nostre Departament i amb els quals ens coordinem.

Treballar en equip integrant l'Assistència Especialitzada amb l'Atenció Primària i totes les seues unitats de suport forma part dels nostres valors fonamentals i sempre amb l'orientació de servei als pacients que requereixen assistència. El nostre treball està orientat a la millora en els diferents aspectes de la salut de manera que els resultats aconseguisquen la major qualitat i integren i desenvolupen la innovació permanent que ens mantinga actualitzats. En aquest sentit ens recolzem en tots els nostres professionals, protagonistes al complet de la nostra activitat i responsables qualificats dels nostres serveis.